ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

απαντηση

Η διογκωμένη πολυστερίνη ή εν συντομία EPS, είναι ένα ελαφρύ, άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες, υλικό που παράγετεαι από συμπαγείς σταγόνες πολυστυρολίου. Είναι ένα οικονομικό, εύχρηστο και ευέλικτο υλικό, ανθεκτικό στην υγρασία, ανακθκλώσιμο και περιβαλλοντολογικά ασφαλέσ που χρησιμοποιείται σχεδόν ΠΑΝΤΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πλεονεκτήματα χρήση:

Άριστη θερµοµόνωση

Το EPS αποτελείται από 98 τοις εκατό αέρα, κάτι που το κάνει ένα άριστο θερµοµονωτικό υλικό.

Αποδεδειγµένη ακουστική µόνωση

Το EPS απορροφά τον ήχο, τόσο τον ήχο προσκρούσεως στα πλωτά δάπεδα όσο και τον ήχο των τοίχων που µεταφέρεται δι’ αέρος.

Ανθεκτικό στην υγρασία

Το EPS αντιστέκεται στην φθορά που µπορεί να προκαλέσει το νερό.

∆ιάρκεια εφ’ όρου ζωής

Το EPS δεν αποσυντίθεται. Κατά συνέπεια, µπορεί να χρησιµοποιείται για πάντα.

Ευέλικτες µηχανικές ιδιότητες

Η ευέλικτη διαδικασία παραγωγής κάνει τις µηχανικές ιδιότητες του EPS εύκολα προσαρµόσιµες σε οποιαδήποτε ιδιάζουσα εφαρµογή.

Πολλαπλή χρησιµότητα

Το EPS µπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήµα ή µέγεθος και είναι συµβεβληµένο µε µία ευρεία ποικιλία υλικών.

Οικονοµικά συµφέρον

Το EPS προσφέρει την καλύτερη αναλογία τιµής/απόδοσης συγκρινόµενο µε οποιοδήποτε άλλο µονωτικό υλικό.Εύκολη µεταφορά

Το EPS είναι εξίσου ελαφρύ όσο κι ο αέρας κι άρα χρειάζεται λιγότερα καύσιµα µεταφοράς.

Εύκολη εγκατάσταση

Το EPS είναι ελαφρύ, πρακτικό κι εύκολο στον χειρισµό και στην εγκατάσταση.

Επιβράδυνση σε περίπτωση πυρκαγιάς

Υπάρχουν δύο ειδών: το «κλασικό» και το «αυτοσβενύµενο»,το οποίο και περιέχει επιβραδυντικά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

Υπερβολικά ασφαλές 

Τo EPS δεν είναι τοξικό κι είναι εντελώς αδρανές. ∆εν περιέχει χλωροφλοράνθρακες (CFCs) ή υδροφλοράνθρακες (HCFCs)καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επίσης, το EPS δεν περιέχει καµία διατροφική αξία και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος µυκητιάσεων η µικροοργανισµών. o Ανακυκλώσιµο Το EPS µπορεί να ανακυκλωθεί µε πολλούς τρόπους όταν δεν µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι η απευθείας ανακύκλωσή του σε νέα κατασκευαστικά προϊόντα και η αποτέφρωσή του µε σκοπό να ανακτήσει το ενεργειακό περιεχόµενό του. Η επιλογή της µεθόδου ανακύκλωσης βασίζεται σε τεχνικές, περιβαλλοντολογικές και οικονοµικές µελέτες.

Ζητήµατα υγείας

Το EPS δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία τόσο στην εγκατάσταση όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Το EPS δε γρατζουνά τα χέρια, ούτε ερεθίζει το δέρµα ή τις βλεννογόνους. Οι κανόνες των συνθηκών εργασίας δεν απαιτούν τη χρήση γαντιών ή µάσκας όταν χρησιµοποιείται ένα τόσο απαλό και συµπαγές υλικό. Το EPS είναι βιολογικά αδρανές και δεν παράγει καµία παθογενή σκόνη, ακόµα και µακροπρόθεσµα. Κατ’ επέκταση, το EPS είναι εξίσου ασφαλές για αυτούς που το εγκαθιστούν και για αυτούς που το χρησιµοποιούν.

 Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις πυρκαγιάς κι ασφαλείας

Όλες οι κατασκευαστικές εφαρµογές του EPS, όπως προωθούνται από την Ευρωπαϊκή βιοµηχανία του EPS, τηρούν τους τοπικούς κατασκευαστικούς κανονισµούς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως σχεδόν όλα τα οργανικά κατασκευαστικά υλικά, η πολυστερίνη είναι εύφλεκτη. Παρόλα αυτά, στην πράξη, η εύφλεκτη συµπεριφορά της εξαρτάται από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιµοποιείται και ταυτόχρονα από τις επίκτητες ιδιότητες του υλικού. Αυτές οι επίκτητες ιδιότητες διαφέρουν ανάλογα µε το αν το κυτταρικό υλικό έχει φτιαχτεί από EPS µε ή χωρίς πυροεπιβραδυντικά πρόσθετα. Η ένωση άλλων υλικών µε την κυτταρική πολυστερίνη επηρεάζει καθοριστικά τη συµπεριφορά της σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για παράδειγµα, προϊόντα µε ελάσµατα µετάλλου επιτρέπουν την εξάπλωση της φωτιάς. Η διογκωµένη πολυστερίνη, αν εγκατασταθεί σωστά, δεν παρουσιάζει αδικαιολόγητη συµπεριφορά στην φωτιά. Συνιστάται η διογκωµένη πολυστερίνη να προστατεύεται από κάποιο επιστρωτικό υλικό, ή από ολική κάλυψη.